Algemene voorwaarden


§ 1 Omvang van de diensten
De dienstverlener 'Lotos AG' (hieronder 'lotos.ag' genoemd) verleent tegenover haar klanten diensten op het gebied van vertalingen, tekstrevisies en copywriting. lotos.ag vervaardigt in het kader van de door haar aangenomen opdrachten vertalingen en tekstrevisies in alle talen met behulp van opgeleide en ervaren moedertalige vertalers. lotos.ag is bevoegd om gedeeltelijke of volledige opdrachten zowel door eigen personeel alsook door zorgvuldig geselecteerde freelancers te laten uitvoeren.
§ 2 Offertes en contracten
Alle door lotos.ag aangeboden, toegezegde evenals extra overeengekomen dienstverleningen en overige nevendiensten, bindende termijnen en de door de opdrachtgever na te komen betalingsverplichtingen en overige tegenprestaties dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Dit geldt ook voor diensten die door freelancers van lotos.ag worden geleverd.
Offertes, opdrachten en mondelinge afspraken zijn enkel bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door lotos.ag.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en van derden gelden enkel als contractuele inhoud als deze schriftelijk aan lotos.ag ter beschikking zijn gesteld en als deze door lotos.ag uitdrukkelijk en in geschreven vorm zijn erkend.
§ 3 Vertraging en onuitvoerbaarheid
Om alle contractueel gebonden diensten te kunnen verlenen, wordt door lotos.ag vereist dat de opdrachtgever zijn medewerkingsplichten tijdig en volledig nakomt. Dit heeft met name betrekking op bij de opdrachtgever aangevraagde informatie, documenten en noodzakelijke inwilligingen, evenals tijdige vrijgaven.
Indien wegens een hierboven genoemde hindernis één of meerdere contractueel gebonden diensten door lotos.ag vertraagd of geenszins kunnen worden verleend, geldt de overeenkomst dat lotos.ag van haar contractuele verplichtingen is bevrijd. In dit geval volgt een berekening van 10% van de gederfde omzet door lotos.ag.
In geval van een geannuleerd contract door de opdrachtgever kan lotos.ag 10% van de overeengekomen condities in rekening brengen. Bij vertalingen die reeds worden uitgevoerd, wordt de tot dusver vervaardigde vertaling in rekening gebracht. Het herroepingsrecht van de opdrachtgever conform wettelijke bepalingen blijft zodoende kostenmatig onaangetast.
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever in twijfel kan worden getrokken, in geval van achterstallige betaling aan lotos.ag, een faillissement of het treffen van een schikking worden lotos.ag en haar partners onverminderd van alle reeds contractueel overeengekomen vervolgopdrachten bevrijd.
Indien door lotos.ag of een partner van lotos.ag een contractuele overeenkomst door eigen schuld niet wordt nagekomen, heeft de opdrachtgever het recht om schadevergoeding te eisen. Deze is beperkt tot max. 20% van de contractueel overeengekomen vergoeding voor het aandeel van de niet verleende dienst.
lotos.ag en haar partners kan geen schuld worden toegerekend in geval van force majeure, ziekte van medewerkers op korte termijn (met attest), staking, uitsluiting en onvermijdelijke omstandigheden of een voorval buiten de macht van lotos.ag en haar partners.
§ 4 Bescherming tegen concurrentie
Om mededingingsrechtelijke redenen geldt telkens na de laatste activiteit als contractueel overeengekomen dat de door lotos.ag geëngageerde vertalers/tolken voor een termijn van 18 maanden niet direct door de opdrachtgever, evenmin als invaller, mogen worden aangesteld of als freelancer mogen worden ingezet. Dit geldt eveneens voor alle overige door lotos.ag verstrekte dienstverleningen en voor de aanvaarde diensten die door de partners van lotos.ag zijn aangeboden.
In geval van overtreding van de hierboven genoemde bepalingen wordt een dwangsom van CHF 10.000,- overeengekomen.
§ 5 Geheimhouding
Alle teksten en documenten die door de klant aan lotos.ag ter beschikking worden gesteld, zijn onderworpen aan de absolute geheimhoudingsplicht van de zijde van lotos.ag en haar partners. lotos.ag gaat met haar partners schriftelijk geheimhoudingsovereenkomsten aan.
§ 6 Aanvaarding
De opdrachtgever van lotos.ag dient elke tekst direct na ontvangst op tekortkomingen te controleren. Bezwaar dient direct, schriftelijk en met vermelding van de tekortkomingen te worden ingediend. lotos.ag is bevoegd om de bestreden teksten te verbeteren. Indien binnen 5 dagen geen schriftelijk bezwaar wordt ingediend, geldt de opdracht als succesvol volgens contract uitgevoerd.
§ 7 Facturen en betalingen
De vergoeding voor alle verleende diensten aan lotos.ag en haar medewerkers wordt direct door lotos.ag in rekening gebracht. Het verstrekken van een directe vergoeding aan het personeel van lotos.ag of haar partners is principieel uitgesloten.
Voor spoedopdrachten of wijzigingen van de opdracht op korte termijn kan 20% toeslag op de contractueel overeengekomen dienstverlening worden berekend.
Alle in het contract door lotos.ag genoemde prijzen zijn nettoprijzen excl. wettelijk vastgestelde btw.
Alle facturen van lotos.ag worden door toezending aan de opdrachtgever en uiterlijk 2 weken na de factuurdatum opeisbaar. lotos.ag is bevoegd om met de opdrachtgever voor de beoogde diensten contractuele afspraken te maken over de datum voor een volledige betaling of een voorschot. Alle facturen (dit geldt eveneens voor buitenlandse opdrachtgevers) dienen in EUR of CHF te worden betaald.
Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt, is lotos.ag bevoegd om voor elke aanmaning een tarief van CHF 10,- in rekening te brengen. Onverminderd deze mogelijkheid kan lotos.ag een grotere omvang van de daadwerkelijk geleden schade geldend maken en een moratoire rente van max. 12% opeisen.
Indien een ongedekte cheque niet kan worden geïnd, worden de bankkosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
De financiële verplichtingen van lotos.ag kunnen slechts worden verrekend indien de eisen van de opdrachtgever onbetwist zijn of als er een rechtsgeldig bewijs bestaat.
§ 8 Toepassingsgebied
Alle dienstverleningen van lotos.ag geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden en worden in geval van een opdrachtverlening aan lotos.ag geaccepteerd. lotos.ag is bevoegd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
§ 9 Aansprakelijkheid
lotos.ag is aansprakelijk zover dit in de bovengenoemde voorwaarden uitdrukkelijk staat vermeld. Principieel uitgesloten zijn alle aansprakelijkheden die baseren op een foutief gesloten contract. Manifeste tekortkomingen in de diensten van lotos.ag dienen schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de dienst te worden vermeld. In een ander geval vervalt het recht op vrijwaring. De opdrachtgever zal lotos.ag vrijwaren voor aanspraken die de vermelde voorwaarden overtreffen.
§ 10 Plaats van betaling en bevoegde rechtbank
De plaats van betaling voor alle contractuele diensten van lotos.ag en haar opdrachtgevers is Luzern.
Behoudens afspraak is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie gevestigd in Luzern.